มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมมือหน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดพัทลุง  สนับสนุนแพทย์แผนไทย ตรวจ รักษาประชาชน

มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมมือหน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดพัทลุง สนับสนุนแพทย์แผนไทย ตรวจ รักษาประชาชน

24 ก.ค. 65 397
 
     วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้ออกหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ปีที่ 4 ครั้งที่ 9 ร่วมกับหน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดพัทลุง เพื่อให้บริการประชาชน ณ โรงเรียนบ้านลําใน หมู่ที่ 2 ตําบลบ้านนา อําเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยมีนายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัด พัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมออกเยี่ยมเยียนประชาชนและให้กําลังใจแก่เจ้าหน้าที่ การออกหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ร่วม พอ.สว. ในครั้งนี้ มีการให้บริการตรวจ รักษาประชาชนด้วยการแพทย์แผนไทย โดยคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้แก่ รศ.ดร. กุสุมาลย์ น้อยผา อาจารย์ ดร.ยมล พิทักษ์ภาวศุทธิ อาจารย์ ดร.สุกาญจนา กําลังมาก อาจารย์ ดร.พิรุณรัตน์ แซ่ลิ้ม อาจารย์ปิยะนุช สุวรรณรัตน์ อาจารย์ ดร.ศรสวรรค์ คงภักดี อาจารย์ ดร.สุพัตรา พรหมอินทร์ นายวิทวัส หมาดอี และนิสิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 3 จํานวน 20 คน โดยร่วมกันซักประวัติและตรวจร่างกาย 34 คน นวดบําบัด 24 คน ประคบ 28 คน พอกเข่า 5 คน แช่เท้า 4 คน จ่ายยาสมุนไพร 22 คน และแจกยาดมสมุนไพร 35 คน