สัมมนาสภามหาวิทยาลัยทักษิณ 2565  พลิกโฉมมหาวิทยาลัยทักษิณ พลิกโฉมอุดมศึกษาสู่หมุดหมายและการเปลี่ยนแปลง

สัมมนาสภามหาวิทยาลัยทักษิณ 2565 พลิกโฉมมหาวิทยาลัยทักษิณ พลิกโฉมอุดมศึกษาสู่หมุดหมายและการเปลี่ยนแปลง

22 ธ.ค. 65 304

สภามหาวิทยาลัยทักษิณ จัดสัมมนาสภามหาวิทยาลัยทักษิณ 2565 "พลิกโฉมมหาวิทยาลัยทักษิณ พลิกโฉมอุดมศึกษาสู่หมุดหมายและการเปลี่ยนแปลง" ณ ห้อง 18510 ชั้น 5 อาคาร 18 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา 

     โดยกิจกรรมประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พลิกโฉมมหาวิทยาลัยทักษิณ พลิกโฉมอุดมศึกษาสู่หมุดหมายและการเปลี่ยนแปลง” โดยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ

การบรรยาย “พลิกโฉมมหาวิทยาลัยด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” โดยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ

การเสวนา “พลิกโฉมมหาวิทยาลัยด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้และการนวัตกรรมสังคม” โดยศาสตราจารย์ ดร.จรัส สุวรรณมาลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการ

กิจกรรมการเสวนา “พลิกโฉมมหาวิทยาลัยด้วยแผนกลยุทธ์และประสบการณ์บริหารงานภาครัฐ และเอกชน” โดยนายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และ ดร.เจษฎา ช.เจริญยิ่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดำเนินรายการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ

กิจกรรมในช่วงต่อมาเป็นการเสวนา “มหาวิทยาลัยกับการปรับตัวและการจัดการเรียนรู้ยุคหลังโควิด-19” โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชคคณบดีคณะนิติศาสตร์ ดำเนินรายการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ศุกระกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย

และเวทีระดมความคิดเห็น แนวทางการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยทักษิณ

ปิดท้ายด้วยการสรุปผลการสัมมนา และแนวทางการก้าวสู่หมุดหมายที่กำหนด โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

ส่วนกิจกรรมภาคค่ำ TSU TALK : เรื่องเล่า เล่าเรื่อง ประสบการณ์การทำงานและการบริหาร โดยผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.จรัส สุวรรณมาลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีอาจารย์ ดร.นิชากร พันธ์คง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน เป็นผู้ดำเนินรายการ