ม.ทักษิณ จัดอบรมสร้างภาพลักษณ์ผลิตคอนเทนต์ ให้เครือข่ายสื่อสารองค์กร ส่งเสริมศักยภาพมหาวิทยาลัยแข่งขันในระดับสากล

ม.ทักษิณ จัดอบรมสร้างภาพลักษณ์ผลิตคอนเทนต์ ให้เครือข่ายสื่อสารองค์กร ส่งเสริมศักยภาพมหาวิทยาลัยแข่งขันในระดับสากล

14 มี.ค. 66 313

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดอบรม "เทคนิคการเขียนข่าวสื่อสารภาพลักษณ์และการสร้างคอนเทนต์" สร้างเครือข่ายสื่อสารองค์กรภายในให้เข้มแข็ง และมีทักษะความรู้ ความเข้าใจ ในการเขียนข่าว และการสร้างคอนเทนต์ ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสื่อสารองค์กร ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการแข่งขันในระดับสากล

     วันที่ 14 มีนาคม 2566 ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรม"เทคนิคการเขียนข่าว สื่อสารภาพลักษณ์และการสร้างคอนเทนต์" โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญมาก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ เป็นประธานเปิดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนา ศิริกุลพิพัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมใหญ่  ชั้น 2 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

 
     

     กิจกรรมภาคเช้า การบรรยายสร้างคอนเทนต์ ในหัวข้อ หลักการเขียนคอนเทนต์ (Content)  แบบไหนดี ให้ถูกใจทั้งผู้เขียนและผู้อ่าน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ ขุนพล อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


     กิจกรรมภาคบ่าย การบรรยายเขียนข่าว ในหัวข้อ หลักการเขียนข่าวเพื่องานประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ โดยอาจารย์ลัดดา ประสาร ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกิจกรรมต่อจิ๊กซอ


    สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อสร้างเครือข่ายสื่อสารองค์กรภายใน ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ ปรับแนวคิดของบุคลากร ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานด้านสื่อสารองค์กรของหน่วยงาน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน