คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ MOU ร่วมกับหน่วยงานราชการ บริษัทสมุนไพร กลุ่มวิสาหกิจและผู้ประกอบการ เพื่อพลักดันการต่อยอดงานวิจัย และเพื่อการศึกษาของนิสิต

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ MOU ร่วมกับหน่วยงานราชการ บริษัทสมุนไพร กลุ่มวิสาหกิจและผู้ประกอบการ เพื่อพลักดันการต่อยอดงานวิจัย และเพื่อการศึกษาของนิสิต

23 มี.ค. 66 680

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 14.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัทรดา เทพประดิษฐ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมด้วยรองคณบดี และบุคลากรในคณะ จัดกิจกรรมประชุมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU ระหว่าง มหาวิทยาลัยทักษิณ (คณะอุตสากรรมเกษตรและชีวภาพ) กับบริษัท บวรเวชสมุนไพร จำกัด, บริษัท บ้านไทยเฮิร์บ จำกัด, วิสาหกิจชุมชนหมากพร้าว, ผู้ประกอบการ Honey Vee, และองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพลักดันการทำงานร่วมกับหน่วยงานราชการ วิสาหกิจชุมชน บริษัทชั้นนำของภาคใต้ และชุมชนที่เป็นพื้นฐานด้านวัตถุดิบและภูมิปัญญา เพื่อเตรียมต่อยอดงานวิจัยร่วมกัน ทั้งในเชิงพาณิชย์ ทางด้านการวิจัย และทางด้านการศึกษา เพื่อรองรับการขยายงานสู่ชุมชน และสังคม ตลอดจนการเป็นการดึงหน่วยงาน ชุมชน และบริษัท ให้มีส่วนร่วมในการต่อยอดการเรียนรู้ของนิสิตและการวิจัยของบุคลากร มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางของตลาดอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องสำอาง ชั้นนำของพื้นที่ภาคใต้ในอนาคต โดยในวันนี้ได้มีการทำ MOU ร่วมกันทั้งสิ้น 5 หน่วยงาน ประกอบไปด้วย

1. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน จังหวัดสตูล โดยได้รับเกียรติจาก นายวริศ มาลินี นายก อบต. ควนโดน เป็นผู้ร่วมลงนาม

2. บริษัท บวรเวชสมุนไพร จำกัด ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์บวร วรโภคาไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ร่วมลงนาม

3. บริษัท บ้านไทยเฮิร์บ จำกัด ได้รับเกียรติจาก คุณพัชรี หนูแดง กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ร่วมลงนาม

4. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมากพร้าว ได้รับเกียรติจาก คุณยุพิน ด้วงไพรี ประธานกลุ่มฯ เป็นผู้ร่วมลงนาม

5. เบรนด์ Honey Vee ได้รับเกียรติจาก คุณวีรยา สมณะ ประธาน เป็นผู้ร่วมลงนาม

 

ขอบคุณภาพ/ข่าว : คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ