ม.ทักษิณ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นการปรับโครงสร้างมหาวิทยาลัยทักษิณ ภายใต้ความท้าทายและการเปลี่ยนแปลง

ม.ทักษิณ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นการปรับโครงสร้างมหาวิทยาลัยทักษิณ ภายใต้ความท้าทายและการเปลี่ยนแปลง

19 พ.ค. 66 404

     วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดเวที “ร่วมเขียน” อนาคตมหาวิทยาลัยทักษิณ ในการรับฟังความคิดเห็นการปรับโครงสร้างมหาวิทยาลัยทักษิณ ภายใต้ความท้าทายและการเปลี่ยนแปลง โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นทั้งระบบออนไซต์และออนไลน์ ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

     รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ บรรยายถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต หัวข้อ ต่อภาพฝัน วาดอนาคต” : แนวคิดและหลักการพื้นฐานการปรับโครงสร้างมหาวิทยาลัยทักษิณ

     ตามด้วย “ชวนคิด ชวนสนทนา : จากเขียนอนาคตต่อภาพฝันสู่โครงสร้าง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรพรรณ พีรวุฒิ คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ถาวร จันทโชติ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ ในหัวข้อ อยากเห็นมหาวิทยาลัยทักษิณในอีก 5 ปี ข้างหน้าเป็นอย่างไร และจะทำให้บรรลุสิ่งที่อยากเห็นได้อย่างไร

     ภาคบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มร่วมกิจกรรมระดมความเห็นประเด็น “ภาพร่างการปรับโครงสร้าง การปรับโครงสร้างภายใน และการบริหารจัดการ/ระบบและกลไก สนับสนุนใหม่” จากกลุ่มสำนักงานมหาวิทยาลัยและสำนักงานวิทยาเขตสงขลา และสำนักงานวิทยาเขตพัทลุง ส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น และกลุ่มหน่วยงานลักษณะพิเศษ พร้อมการนำเสนอ ข้อเสนอแนะและทิศทางการปรับโครงสร้างของทั้ง 6 ส่วนงาน ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพดล ศุกระกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย ได้สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นการปรับโครงสร้างมหาวิทยาลัยทักษิณจากประชาคมมหาวิทยาลัยทักษิณ ทั้งนี้จะได้นำข้อเสนอแนะ ในการระดมความคิดเห็นครั้งนี้ไปปรับแก้ไขในโครงสร้างของมหาวิทยาลัยทักษิณต่อไป...