รศ.ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ด้านงานวิจัยเชิงพื้นที่ ประจำปี 2566 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

รศ.ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ด้านงานวิจัยเชิงพื้นที่ ประจำปี 2566 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

19 พ.ค. 66 601

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า อาจารย์ประจำหลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ

     ในโอกาสที่ได้รับรางวัล "เชิดชูเกียรติ ประจำปี 2566 ด้านงานวิจัยเชิงพื้นที่" จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ จะเข้ารับรางวัลในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุมพยัคฆ์ ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
     ซึ่งรางวัลดังกล่าวได้รับเนื่องจากการคัดเลือกนักวิจัยที่มีการทำประโยชน์ในการวิจัยเชิงพื้นที่ และเอื้อต่อการสนับสนุนด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติไว้เป็นอนุสรณ์แห่งมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยและพัฒนาต่อไปในอนาคต