คณะผู้บริหาร ม.ทักษิณ หารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการกับ The University of  Kitakyushu (KKU) และ Kagoshima University ประเทศญี่ปุ่น

คณะผู้บริหาร ม.ทักษิณ หารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการกับ The University of Kitakyushu (KKU) และ Kagoshima University ประเทศญี่ปุ่น

26 พ.ค. 66 380

     เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดี และ รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากงานวิเทศสัมพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดินทางไปเยือน The University of Kitakyushu (KKU) วิทยาเขต Hibikino ประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับการต้อนรับจาก Prof. Dr. Kazuua Uezu, Vice President พร้อมด้วย Prof Dr. Hidenari Yasui และคณะผู้บริหารจาก KKU

และในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ได้เดินทางไปเยือน Kagoshima University ประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับการต้อนรับจาก Prof. Dr.Chihaya Koriyama, Vice President for International Affairs พร้อมด้วย Prof. Dr.Teraoka Yukio, Dean of Faculty of Agriculture, Graduate School of Agriculture, Forestry and Fisheries และคณะผู้บริหารจาก Faculty of Agriculture

     

The University of Kitakyushu (KKU) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ มีวิทยาเขตทั้งหมด 2 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขต Hibikino และวิทยาเขต Kitagata ตั้งอยู่ที่ จังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์

Kagoshima University เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ มีวิทยาเขตทั้งหมด 3 วิทยาเขต ได้แก่ Korimoto Campus Sakuragaoka Campus และ Shimoarata Campus ตั้งอยู่ที่ จังหวัด Kagoshima ประเทศญี่ปุ่น เปิดสอนในสาขาวิชาทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางด้านสังคมศาสตร์

     สำหรับการไปเยือน The University of Kitakyushu (KKU) และ Kagoshima University ประเทศญีปุ่น ในครั้งนี้ เพื่อร่วมหารือกันในประเด็นการพัฒนาความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เช่น การแลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากร การแลกเปลี่ยนทางด้านการวิจัย การเรียนการสอน โดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี้ได้เยี่ยมชมคณะต่างๆในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่ง และจะนำไปสู่การลงนามข้อตกลงความร่วมมือทั้งในระดับคณะและมหาวิทยาลัยต่อไป

 

ขอขอบคุณภาพจากสถาบันวิจัยและพัฒนา