ขอแสดงความยินดีกับนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต กศบ.(อังกฤษ) คณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต กศบ.(อังกฤษ) คณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

12 พ.ย. 64 577
      ขอแสดงความยินดีกับ นายวิลดาน มูนะ นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต กศบ.(อังกฤษ) หลักสูตรร่วมคณะศึกษาศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนิสิต 1 ใน 15 คน ของประเทศไทย เข้าร่วมโครงการ U.S. Embassy Youth Council (EYC) เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยสถานเอกอัคราชทูตสหรัฐอมเริกาประจำประเทศไทย โดยเป็นโครงการระยะยาว 1ปี เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยมีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐฯ และได้รับประโยชน์ จากการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเองแบบมืออาชีพ