พิธีมอบโล่เกียรติยศ รางวัล Best of the Best ประจำปี 2563-2564 โครงการออมสินโครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563 - 2564 ประเภทใช้ดี

พิธีมอบโล่เกียรติยศ รางวัล Best of the Best ประจำปี 2563-2564 โครงการออมสินโครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563 - 2564 ประเภทใช้ดี

30 พ.ย. 64 338
พิธีมอบโล่เกียรติยศ รางวัล Best of the Best ประจำปี 2563-2564"
โครงการออมสินโครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563 – 2564 ประเภทใช้ดี

----------------------------------------
     ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 โดยมีนายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานเปิดงานนำเสนอผลสัมฤทธิ์โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นระดับประเทศ ประจำปี 2563-2564 และชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2 ประจำปี 2565 โดยมีนางวชิรญา เพิ่มภูศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ผ่านระบบออนไลน์ ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ และ ณ ห้องวสก.4301 ตึกวิทยาการสุขภาพและการกีฬา คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยมีคณะผู้บริหารเข้าร่วม ดังนี้
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทระสังขา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
- อาจารย์ ดร.สุภาพร เมฆสวี ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนากำลังคน คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
- อ.ดร.นิดา นุ้ยเด็น ตำแหน่ง อาจารย์ที่ปรึกษาของทีมนิสิต Fantastic coconut oil
และทีมนิสิต Fantastic coconut oil ได้แก่ 1.นางสาวสุวัยบะห์ อาบู 2. นางสาวรอกีเยาะ การี 3.นางสาวอาดีละห์ อูมาเจะโด 4. นางสาวนูรอิน แวโดยี และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมากพร้าว จ.พัทลุง เข้าร่วมรับโล่เกียรติยศรางวัล Best of the Best ประเภทใช้ดี และได้รับยกย่องเป็น "ทีมยุวพัฒน์ต้นแบบ" เพื่อถ่ายทอดแนวคิดประสบการณ์การทำงานให้กับนิสิตที่เข้าร่วมโครงการในรุ่นต่อไป และรับเงินรางวัล จำนวน 50,00 บาท พร้อมกับโล่เกียรติคุณให้แก่กลุ่มชุมชน