ขอแสดงความยินดี นิสิตหลักสูตร บธ.บ. การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอแสดงความยินดี นิสิตหลักสูตร บธ.บ. การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

30 ธ.ค. 64 398
     เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 นิสิตหลักสูตร บธ.บ. การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้แก่ นางสาวจันทร์ทิพย์ คงช่วย และ
นางสาวธนวรรณ ยุติศรี ได้รับรางวัล "การนำเสนอยอดเยี่ยม" สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ผลงานวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของความพึงพอใจของลูกค้าที่ส่งผลต่อความภักดี ต่อร้านโมชิโมชิ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล” ในการประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 9 (ออนไลน์) จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต สงสม