ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรสำนักหอสมุดได้รับรางวัลระดับดีเด่น จากการนำเสนอผลงานวิชาการ ประเภทบรรยาย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 12

ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรสำนักหอสมุดได้รับรางวัลระดับดีเด่น จากการนำเสนอผลงานวิชาการ ประเภทบรรยาย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 12

10 ม.ค. 65 373
     ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรสำนักหอสมุดได้รับรางวัลระดับดีเด่น จากการนำเสนอผลงานวิชาการ ประเภทบรรยาย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 12 ชื่อผลงาน : การพัฒนาระบบสนับสนุนการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ TSU LIB Access ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
ชื่อผู้นำเสนอ : ทิตยา จันทร์สุข และเสาวภา เพ็ชรรัตน์