นวัตกรรมพลังงานชีวมวล นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณพัฒนา เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนพลังงานชีวมวลเพื่อเพิ่มสมรรถนะโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

นวัตกรรมพลังงานชีวมวล นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณพัฒนา เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนพลังงานชีวมวลเพื่อเพิ่มสมรรถนะโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

24 ม.ค. 65 376
      การผลิตนวัตกรรมเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนพลังงานชีวมวลเพื่อเพิ่มสมรรถนะโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์โดยนางสาวอมาวสี รักเรือง นิสิตปริญญาเอกคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมี รศ.ดร.จตุพร แก้วอ่อน ดร.นเรศ ฉิมเรศ และ ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลการเขียนข้อเสนอโครงการ ระดับรางวัลดี และรางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระดับรางวัลดีเด่นด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร (ระดับบัณฑิตศึกษา) ประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจาปี 2564 งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)” ครั้งที่ 16

---รายละเอียดเพิ่มเติม ---  UserFiles/เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนพลังงานชีวมวลเ.pdf