ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564 ประเภทบูรณาการทั่วไป

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564 ประเภทบูรณาการทั่วไป

14 ก.พ. 65 384
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564 ประเภทบูรณาการทั่วไป มีความสามารถในการนำความรู้และความสามารถต่างๆ ไปบูรณาการ อันก่อให้เกิดผลงานที่เป็นประโยชน์เป็นที่ประจักษ์แก่หน่วยงาน สังคม และประเทศชาติพร้อมได้รับการเชิดชูเกียรติในระดับชาติ และนานาชาติ ประกาศโดยสมาคมศิษย์เก่า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2565