ขอแสดงความยินดี คณะศึกษาศาสตร์หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต

ขอแสดงความยินดี คณะศึกษาศาสตร์หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต

25 ก.พ. 65 271
 คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับหลักสูตร
กศ.ม.สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน
กศ.ม.สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
กศ.ม.สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
กศ.ม.สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น สถาบันฝ่ายผลิตในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (หลักสูตรปริญญาโททางการสอนในประเทศ)