ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาการตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ได้รับรางวัลชมเชย

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาการตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ได้รับรางวัลชมเชย

18 มี.ค. 65 786
     นิสิตสาขาวิชาการตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ โครงการประกวด TikTok Challenge ภายใต้แนวคิด “สะดวก สะอาด ปลอดภัย ไปกับช้างชูงวง”  
     นางสาวจันทปกา บุญเต็ม นิสิตสาขาวิชาการตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลชมเชย ชื่อผลงาน พรหมโลก พรหมใจ ในโครงการประกวด TikTok Challenge ภายใต้แนวคิด “สะดวก สะอาด ปลอดภัย ไปกับช้างชูงวง” จัดโดยกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีอาจารย์ ดร.นิจกานต์ หนูอุไร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา