มหาวิทยาลัยทักษิณจัดเสวนาเครือข่ายผู้ประกอบการสื่อวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยทักษิณจัดเสวนาเครือข่ายผู้ประกอบการสื่อวิทยุกระจายเสียง

22 มี.ค. 65 150
      วันที่ 22 มีนาคม 2565 ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรมเสวนาเครือข่ายผู้ประกอบการสื่อวิทยุกระจายเสียง หัวข้อ “ทางเลือก ทางรอด วิทยุชุมชน ก่อนการเปลี่ยนผ่านสู่วิทยุคลื่นความถี่ต่ำ” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการเสวนา ในรูปแบบไลฟ์สดทางแฟนเพจ WE TSU มหาวิทยาลัยทักษิณ และรับสัญญาณผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์  
     สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดเสวนาเครือข่ายผู้ประกอบการสื่อวิทยุกระจายเสียง เพื่อพัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียง และเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับทราบแนวคิดการปรับตัวของสถานีวิทยุกระจายเสียงในอนาคต สำหรับการเสวนาในครั้งนี้ มีผู้ร่วมเสวนา ดังนี้ นายชาลี นพวงศ์ ณ อยุธยา ประธานองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย (อวชท.) นายณรงค์ ชื่นนิรันดร์ อดีตผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.สงขลา/ภูเก็ต) และผู้จัดรายการ ผศ.ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ดำเนินการเสวนาโดย ผศ.เสริมศักดิ์ ขุนพล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและสื่อสารองค์กร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ