ม.ทักษิณ เตรียมความพร้อมรับนิสิตชาวจีนเรียนในมหาวิทยาลัยทักษิณ

ม.ทักษิณ เตรียมความพร้อมรับนิสิตชาวจีนเรียนในมหาวิทยาลัยทักษิณ

23 มี.ค. 65 113
     คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับคณะต่างๆในวิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง และงานวิเทศสัมพันธ์ ร่วมพูดคุยหารือกับ Ms. Wu Dongmei กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําจังหวัดสงขลา เรื่องการเตรียมความพร้อมในการรับนิสิตชาวจีนมาเรียนในมหาวิทยาลัยทักษิณ
     เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับคณะต่างๆ ในวิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง และงานวิเทศสัมพันธ์ ร่วมพูดคุยหารือกับ Ms. Wu Dongmei กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําจังหวัดสงขลา "เรื่องการเตรียมความพร้อมในการรับนิสิตชาวจีนมาเรียนในมหาวิทยาลัยทักษิณ 2565" ซึ่งเป็นการประชุมหารือผ่านช่องทาง สื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรมระบบ Cisco WEBex Meetings
     ในการนี้ Ms. Wu Dongmei ได้ให้คําแนะนําและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะผู้บริหารเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการรับนิสิตชาวจีนที่จะมาเรียนในมหาวิทยาลัยทักษิณในอนาคต