คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ม.ทักษิณ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ตกลงทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ม.ทักษิณ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ตกลงทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม

24 มี.ค. 65 238
 
     เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ตกลงทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้าง พัฒนา และยกระดับศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความรู้ และประสบการณ์ในการทำวิจัยอย่างมีระบบมากขึ้น ทั้งในนเชิงคุณภาพและปริมาณ และเพื่อสร้างและพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยจัดให้มีพิธีลงนาม ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)