มอบโล่เกียรติคุณ IP Award และการนำเสนอนวัตกรรมเด่น มหาวิทยาลัยทักษิณ

มอบโล่เกียรติคุณ IP Award และการนำเสนอนวัตกรรมเด่น มหาวิทยาลัยทักษิณ "TSU Innovation"

26 มี.ค. 65 212
     มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณ IP Award และการนำเสนอนวัตกรรมเด่น มหาวิทยาลัยทักษิณ “TSU Innovation”ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.ทักษิณ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารทักษิณาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
     โดยภายในงานมีการมอบโล่เกียรติคุณ IP Award แก่รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สังขรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้ประดิษฐ์ที่มีการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาสูงสุดระหว่างปี พ.ศ. 2556-2564 (จำนวน 16เรื่อง) การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ทิศทางนวัตกรรมจากผลงานวิจัยไทยสู่การใช้ประโยชน์ระดับโลก” โดย คุณภเชค จารุมนต์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมความรู้ทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ การบรรยายพิเศษ TED Talk ผลงานนวัตกรรมจากนักวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ 7 นวัตกรรม ได้แก่ 1.นวัตกรรมระบบการตรวจสอบย้อนกลับที่อาศัยฐานข้อมูลการผลิตข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง โดย ผศ.ดร.สิรยา สิทธิสาร คณะวิทยาศาสตร์ 2.นวัตกรรมเครื่องกำจัดเชื้อโรคบนสิ่งของด้วยโอโซนผสานเทคโนโลยียูวีซี โดย ดร.พรวิชัย เต็มบุตร คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 3.แอพพลิเคชันสำหรับการเตรียมผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์สมุนไพรทำความสะอาดมือในชุมชนเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 โดย ดร.จิราพร ช่อมณี คณะวิทยาศาสตร์ 4.การพัฒนาการผลิตไก่คอล่อนเชิงพาณิชย์ โดย ดร.วิศาล อดทน คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 5.ความมั่นคงของชุมชน Community Security:พัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพจักรสานคลุ้มของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผลิตภัณฑ์จักรสานคลุ้มบ้านทุ่งใน โดย อ.ลัดดา ประสาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6.นวัตกรรมการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร มหาวิทยาลัยทักษิณ โดย ผศ.ดร.มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ คณะศึกษาศาสตร์ และ7.นวัตกรรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยทักษิณ โดย ดร.คณิดา สินไหม คณะวิทยาศาสตร์ รวมถึงการประกาศผลการนำเสนอนวัตกรรมเด่น มหาวิทยาลัยทักษิณ “TSU Innovation”จากการนำเสนองานวิจัยภาคบรรยาย จำนวน 140 ผลงาน และภาคโปสเตอร์ จำนวน 150 ผลงาน ในสาขาทางวิชาการประกอบด้วย ผลงานสร้างสรรค์, วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเกษตรศาสตร์, วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช, ฟิสิกส์ศึกษา ฟิสิกส์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์, คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, การศึกษา, มนุษยศาสตร์, สังคมศาสตร์, บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์, นวัตกรรมสังคม
     รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ประธานในพิธี กล่าวว่ามหาวิทยาลัยทักษิณมี วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมระดับแนวหน้าของประเทศภายในปี 2567 และกำหนดตำแหน่งแห่งที่เพื่อพลิกโฉมเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสมัยใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างในสถานการณ์การระบาดและคุกคามของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และการสร้างสังคมวิถีใหม่ (New Normal) ต้องบูรณาการความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมให้ตอบสนองความต้องการและผลักดันให้มีการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงให้ความสำคัญกับการสร้างองค์ความรู้ วิจัย และนวัตกรรม และทำให้องค์ความรู้ วิจัย และนวัตกรรม เหล่านั้นเป็น “ปัญญาปฏิบัติการ” และ “การสร้างนวัตกรรมสังคม” ในมิติต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดพิมพ์ผลงานนวัตกรรมและนวัตกรรมสังคม เด่นในรอบปี พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสมทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สามารถสร้างผลกระทบให้เกิดกับพัฒนาในระดับต่างๆอย่างเป็นรูปธรรม