ม.ทักษิณ จัดโครงการพัฒนาทักษะการสร้างความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน

ม.ทักษิณ จัดโครงการพัฒนาทักษะการสร้างความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน

2 เม.ย. 65 313
     ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการพัฒนาทักษะการสร้างความคิดสร้างสรรค์/นวัตกรรมในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 1 เมษายน และ 19 เมษายน 2565 ซึ่งเป็นการอบรมและฝึกปฏิบัติผ่านระบบออนไลน์ 3 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตร “Boost up Positive Mindset for Success” หลักสูตร “Design Thinking for Business Innovation” และ หลักสูตร “Project Management” 
     โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มภารกิจ หรือบุคลากรที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งมีการจัดอบรมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 เป็นกิจกรรมหลักสูตร Boost up Positive Mindset for Success วิทยากรโดย น.สพ.ปรีดา ตันติเวส และวันที่ 1 เมษายน 2565 หลักสูตร “Design Thinking for Business Innovation” โดยวิทยากร ดร.วีรินยาอร เหลืองบริบูรณ์ การอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากอาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล เป็นประธานและกล่าวเปิดโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 102 คน