สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย วิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน ของผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางสังคมของมหาวิทยาลัยทักษิณ

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย วิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน ของผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางสังคมของมหาวิทยาลัยทักษิณ

4 เม.ย. 65 193
     วันนี้ (4 เมษายน 2565) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรม : TRL , SRL , SROI : ANALYSIS AND IMPROVE โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานในพิธีเปิด  
      รศ.ดร.สมัคร แก้วสุกแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวว่า ตามวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนของมหาวิทยาลัยมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมระดับแนวหน้าของประเทศ ภายในปี 2567 โดยมีความท้ายทายความเข้มแข็งด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม เพื่อให้เกิดผลิตผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ เชิงสังคม หรือเชิงพาณิชย์ มีพันธกิจในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาสู่การเป็น มหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อสังคม ด้วยการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชนผ่านกระบวนการค้นคว้าวิจัย และการสร้างนวัตกรรม บนพื้นฐานความคุ้มค่าและก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อองค์กรและสังคม จำเป็นต้องมีการประเมินผลตอบแทนทางสังคมของงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประเมินผลตอบแทนทางสังคมของงานวิจัย จึงกำหนดจัดโครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ นี้ขึ้นเพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัย สามารถวิเคราะห์และประเมินผลตอบแทนทางสังคมของงานวิจัยได้ รวมทั้งสามารถคำนวณผลตอบแทนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยการแปลงมูลค่ากิจกรรมให้เป็นตัวเลขทางการเงิน เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน (cost effectiveness) ของผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางสังคมของมหาวิทยาลัยทักษิณ
     กิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ ประกอบด้วย กิจกรรมภาคบรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ วิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมของงานวิจัย และถาม-ตอบ ในประเด็นการประเมินระดับความพร้อมของเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรม (TRL) ,การประเมินระดับความพร้อมของความรู้และเทคโนโลยีทางด้านสังคม (SRL) และการวิเคราะห์และประเมินผลตอบแทนทางสังคมของงานวิจัย (SROI) โดยวิทยากร ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 30 คน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารทักษิณาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง