ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกโครงการ

ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกโครงการ "หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย"

4 เม.ย. 65 90
     เมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 กลุ่มภารกิจคลินิกเทคโนโลยีและหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมได้มีการจัดกิจกรรมการพิจารณาโครงการ “หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย” (Pitching Day สำหรับผู้ประกอบการ) ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Webex meeting
      กลุ่มภารกิจคลินิกเทคโนโลยีและหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม สังกัด สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ขอแจ้งรายชื่อผู้ประกอบการและชุมชนที่ผ่านการพิจารณาในการสนับสนุนโครงการ ภายใต้การดำเนินงานหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งมีโครงการที่ผ่านการพิจารณาทั้งสิ้น 12 โครงการ