งานวิเทศสัมพันธ์จัดโครงการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านการบริหารกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

งานวิเทศสัมพันธ์จัดโครงการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านการบริหารกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

7 เม.ย. 65 213
     วันที่ 4 เมษายน 2565 งานวิเทศสัมพันธ์จัดโครงการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านการบริหารกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ “Shadowing Program 2022” ทางระบบออนไลน์ Zoom Meetings โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย ชำนิ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวในพิธีเปิด 
     โครงการนี้จัดขึ้นตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนบุคลากรระดับบริหาร โดยจัดอบรมสองช่วง ช่วงแรกระหว่างวันที่ 4 – 8 เมษายน 2565 ทางระบบออนไลน์ และช่วงที่สองระหว่างวันที่ 19 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ณ Illinois State University ประเทศสหรัฐอเมริกา วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการบริหารร่วมกับผู้บริหารในสถาบันศึกษาในต่างประเทศ รวมถึงการสร้างและสานต่อความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา โดยให้บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณไปเรียนรู้งานร่วมกับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารงานและการพัฒนาทักษะสากลของบุคลากร เพื่อจะได้นำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต มีคณาจารย์จากหน่วยงานต่างๆจำนวน 13 คนเข้าร่วมโครงการ