ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะนิติศาสตร์ จำนวน 2 รายการ

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะนิติศาสตร์ จำนวน 2 รายการ

21 เม.ย. 65 689
 
     นิสิตระดับชั้นปีที่ 4คณะนิติศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายออนไลน์ เนื่องในวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา
     นิสิตระดับปริญญาโทได้รับรางวัล ระดับดีมาก ชื่อผลงาน “มาตรการทางกฎหมายควบคุมการกลั่นแกล้งทางสื่อสังคมออนไลน์”จากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 32 ประจ าปี 2565 รูปแบบ ONLINE ภายใต้หัวข้อ "นวัตกรรมสังคมยุค Next Normal "