ขอแสดงความยินดีกับนิสิต คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

25 เม.ย. 65 896
 
     เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 นิสิตสาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลนิสิตสหกิจศึกษาที่มีโครงงาน/ผลงานดีเด่นด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ ในการประกวดโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับมหาวิทยาลัย
     1. รางวัลชนะเลิศ ภาคบรรยาย ได้แก่ นายวธรรณญู ขวัญทองยิ้ม ผลงานเรื่อง : การวิเคราะห์ข้อมูลระยะเวลารอรับบริการของผู้ป่วยนอก (OPD หรือ Out-Patient-Department) ด้วยโปรแกรม Excel รายงานผลแก่ผู้บริหารเพื่อนำไปใช้ในการจัดการระบบการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพให้องค์กร ณ โรงพยาบาลหาดใหญ่ โดยมี อาจารย์ ดร.สานิตย์ ศรีชูเกียรติ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
     2. รางวัลรองชนะเลิศ ภาคบรรยาย ได้แก่ นางสาวณัฐณิชา ปลัดสงคราม ผลงานเรื่อง : การเพิ่มมูลค่าเศษไม้ยางพาราที่เหลือจากการแปรรูป โดยนำมาทำเชื้อเพลิงไม้ (ถ่านไม้ยางพารา) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย ลั้งแท้กุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
     3. รางวัลชนะเลิศ ภาคโปสเตอร์ ได้แก่ นางสาวนฤษา ชุมนิรัตน์ ผลงานเรื่อง : การวิเคราะห์ข้อมูลการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยของพนักงานศูนย์สนับสนุนการบริการทางการแพทย์ด้วยโปรแกรม Excel เพื่อนำไปใช้ในการจัดการระบบการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร ณ โรงพยาบาลหาดใหญ่ โดยมี อาจารย์ ดร.สานิตย์ ศรีชูเกียรติ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
     เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2565 นายวธรรณญู ขวัญทองยิ้มนิสิตสาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง ในการประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลระยะเวลารอรับบริการของผู้ป่วยนอก (OPD หรือ Out-Patient-Department) ด้วยโปรแกรม Excel รายงานผลแก่ผู้บริหารเพื่อนำไปใช้ในการจัดการระบบการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพให้องค์กร ณ โรงพยาบาลหาดใหญ่ สถานประกอบการปฏิบัติสหกิจศึกษา : ศูนย์สนับสนุนบริการทางแพทย์ (HYs-MEST) โรงพยาบาลหาดใหญ่ โดยมี อาจารย์ ดร.สานิตย์ ศรีชูเกียรติ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
     นายพลวัฒน์ คงสีแก้ว นิสิตสาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันกีฬาเทควันโด ประเภทต่อสู้ (Kyorugi) ทีมชาย “กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ปี 2565 ศรีสะเกษเกมส์”
     เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2565 นายอากิฟ ดือรามะ นิสิตสาขาวิชาการตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลบทความดีเด่น ด้านบริหารจัดการ (ระดับปริญญาตรี) ชื่อบทความ ภาพลักษณ์ตราสินค้า และคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้บริโภคที่ใช้แอปพลิเคชัน 7-Eleven ในการประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 1 (HRM NPST Nationnal Conference 2022) โดยมีอาจารย์ ดร.นิจกานต์ หนูอุไร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา