วธ.ประกาศรายชื่อ

วธ.ประกาศรายชื่อ "ผศ.ธรรมนิตย์"ศิลปินแห่งชาติประจำปี 2564 ผู้มุ่งมั่นสืบสาน"มโนราห์"มรดกของแผ่นดิน

27 เม.ย. 65 3303
     ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ได้รับการคัดเลือกเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติประจำปี 2564 จากกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ในฐานะผู้มุ่งมั่นสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมการรำมโนราห์และถ่ายทอดศาสตร์ “โนรา”สู่เยาวชนรุ่นหลัง ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี กศ.บ. การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา ปริญญาโท ศศ.ม. นาฏยศิลป์ไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันทำงานตำแหน่งพนักงานพิเศษ สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โนราธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ เป็นชาวจังหวัดสงขลา เกิดวันที่ 19 กันยายน 2502 อายุ 63 ปี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ “โนรา” ทำหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ศาสตร์และศิลป์ทางด้านมโนราแก่นิสิต และเยาวชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า โดยมีผลงาน อาทิ บุคคลดีเด่นด้านวัฒนธรรมสื่อพื้นบ้านเพื่อเยาวชน, ศิลปินโนราของสมาคมชาวปักษ์ใต้แห่งนครซิดนีย์, รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานประเภทวงโนรา, รางวัลเพชรสยาม สาขาศิลปะ (การแสดงพื้นบ้าน) และอีกมากมาย 
      ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ได้เรียนรู้การรำโนราตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 ได้เรียนรู้รับชมการรำโนราของท่านขุนอุปถัมภ์นรากร กระทั่งได้เรียนรำโนราจาก ผศ.สาโรจน์ นาคะวิโรจน์ จนชำนาญ จึงเริ่มเผยแพร่ถ่ายทอดไปยังเยาวชนรุ่นหลัง และเริ่มสร้างชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับจากแวดวงต่าง ๆ เนื่องจากได้ให้ความรู้สอดแทรกวัฒนธรรมพื้นบ้านแก่เยาวชนเพื่อดึงสู่การแสดง “โนราสร้างสรรค์” สามารถนำไปต่อยอดทางด้านอื่น ๆ ได้มากมาย ประกอบกับเป็นผู้มีจิตสาธารณะมีความมุ่งมั่นในการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมของชาติอย่างมุ่งมั่น และทุ่มเท เสียสละ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเผยแพร่ความรู้ทางด้านโนราและเห็นความสำคัญในคุณค่าของวัฒนธรรมพื้นบ้านอย่างต่อเนื่อง โดยได้เคยให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสเกี่ยวกับบทสัมภาษณ์ "นาทวี พื้นที่สร้างสรรค์โนรา" ว่า "อยากให้เด็ก ๆ รู้ว่าโนรานั้นมีประโยชน์ มีคุณค่า สามารถใช้ได้ทุกสถานการณ์ ใช้ได้ทุกรูปแบบ ไม่จำเพาะเจาะจงอยู่ในโรงครู โรงบันเทิง ในสถานที่ต่างๆ ก็สามารถนำโนราไปช่วยเสริมสร้างชุมชนให้มีความสวยงาม มีความเข้มแข็งได้ครับ"
     และในโอกาสที่ ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมต่อความมุ่งมั่น ทุ่มเท ในการสืบสาน ถ่ายทอดศาสตร์และศิลป์ด้านมโนราห์จากรุ่นสู่รุ่น