ม.ทักษิณ เข้าร่วมปรึกษาหารือกับอบจ.สงขลา และ ชมรมศิลปะการแสดงสงขลา เพื่อจัด การประชันหนังตะลุง

ม.ทักษิณ เข้าร่วมปรึกษาหารือกับอบจ.สงขลา และ ชมรมศิลปะการแสดงสงขลา เพื่อจัด การประชันหนังตะลุง

28 เม.ย. 65 73
     เมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565 สถาบันทักษิณคดีศึกษา ม.ทักษิณ เข้าร่วมปรึกษาหารือกับอบจ.สงขลา และ ชมรมศิลปะการแสดงสงขลา เพื่อจัด การประชันหนังตะลุง
     รำโนรา(มโนห์รา) เพลงบอกและอื่นๆเพื่อเป็นการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ดำรงอยู่ และเป็นการปฏิบัติภารกิจหลัก 1ใน 4 ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ทั้งนี้จะดำเนินโครงการดังกล่าวนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยจะขยายความร่วมมือไปสู่จังหวัด เทศบาลและอบต.ในจังหวัดสงขลาด้วย