สมาคมศิษย์เก่า ม.ทักษิณ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2565

สมาคมศิษย์เก่า ม.ทักษิณ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2565

1 พ.ค. 65 375
     วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา กําหนดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2565 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมี รศ.ดร. วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวต้อนรับและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าดีเด่น  
     นางสาวนิภานันท์ ธรรมรัตน์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวรายงาน สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ ได้มีการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําปี พ.ศ.2565 โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
ประเภทหน่วยงานราชการ
- กลุ่มผู้บริหาร พลตำรวจโท พัฒนวุธ อังคะนาวิน
- กลุ่มวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประหยัด ศุภจิตรา
ประเภทหน่วยงานเอกชน
- กลุ่มผู้บริหาร นายเอนก แซ่ตัง
- กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน นางสาวสุภลักษณ์ สุชาตานนท์
- นักวิชาการ นายสุชาติ สุขพันธ์
ประเภทสังคมทั่วไป
- กลุ่มกีฬา นายชวพงศ์ จำนงค์ยา
- กลุ่มการเมือง ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา
- กลุ่มสื่อมวลชน ดร.ธีรพงศ์ เพชรรัตน์
- กลุ่มศิลปวัฒนธรรม นายมนัทพงค์ เซ่งฮวด
- กลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ นางรุจิรา พันธ์วิศวกาญจน์
     เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่นใน ด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นขวัญกําลังใจ และแรงจูงใจให้ศิษย์เก่า รวมถึงศิษย์ปัจจุบัน ได้ประกอบคุณงามความดีในหน้าที่แก่สังคม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีประธานในพิธี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําปี พ.ศ.2565 ในครั้งนี้ อีกทั้ง รับฟังดนตรีบรรเลง จากคณะศิลปศาสตร์ และรับชมการแสดงต้อนรับ "โนราห์ประสมท่า" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2564 สาขาศิลปะการแสดง(โนราห์) ภายในงาน