ม.ทักษิณ กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับภูมิภาค (ภาคใต้)

ม.ทักษิณ กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับภูมิภาค (ภาคใต้) "สานพลังร่วมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา"

5 พ.ค. 65 54
     เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับภูมิภาค (ภาคใต้) ในโครงการวิจัย ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาครูและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ปี 2564 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีรองศาสตราจารย์ ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และได้รับเกียรติจากพันตำรวจเอกพหล เกตุแก้ว รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 (ผู้แทนผบช. ตชด.) เป็นประธานเปิดงาน  
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ หัวหน้าโครงการวิจัยฯ ผู้รับผิดชอบจัดงานกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับภูมิภาค (ภาคใต้) “สานพลังร่วมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา” กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพครูของคุรุสภา โดยใช้โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนที่ปฏิบัติของครูเป็นฐาน โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2563 มีโรงเรียนเข้าร่วมพัฒนาจำนวน 50 โรงเรียน ใน 6 กองกำกับการ ในปี 2564 จึงได้ขยายพื้นที่การดำเนินงานเพื่อต่อยอดการดำเนินงาน จำนวน 70 โรงเรียน ใน 10 กองกำกับการ มุ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาครูและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ให้เกิดกระบวนการพัฒนาครูและโรงเรียนทั้งระบบ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะจัดขึ้นใน 4 ภูมิภาค ประกอบด้วย ภาคตะวันออกและตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้
      กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาครูและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนระดับภูมิภาค (ภาคใต้) ครั้งนี้ เป็นการจัดเวทีจุดที่ 3 โดยมีมหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ครูใหญ่ ครู โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 14 แห่ง อาจารย์และนักวิจัยในมหาวิทยาลัยที่เป็นภาคีร่วมพัฒนา ได้แก่ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี และโค้ชในพื้นที่ภาคใต้ รวมถึงผู้อำนวยการโรงเรียน ครูโรงเรียนร่วมพัฒนา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนทั้งสิ้น 172 คน