กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ

กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ

5 พ.ค. 65 79
 
     คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการเสวนาวิชาการและยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคลากร ซึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ที่ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (โนรา) ประจำปีพุทธศักราช 2564 จากกระทรวงวัฒนธรรม โดยมีการเสวนา-เส้นทางเข้าสู่ศิลปินแห่งชาติ และ อดีต ปัจจุบัน อนาคตโนรา โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ศิลปินแห่งชาติ/อาจารย์ประจำ สาขาวิชาศิลปะการแสดง อาจารย์อานันท์ นาคคง ศิลปินศิลปาธร และผศ. ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ทักษิณ
     สำหรับการจัดโครงการเสวนาวิชาการและยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความยินดี ยกย่องเชิดชูเกียรติ ในฐานะผู้มุ่งมั่นสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมการรำมโนราห์และถ่ายทอดศาสตร์ “โนรา”สู่เยาวชนรุ่นหลัง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา