สภามหาวิทยาลัยทักษิณ แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์  ผู้รักษาการแทนอธิการบดี

สภามหาวิทยาลัยทักษิณ แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดี

10 พ.ค. 65 229
 
     เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมอบอำนาจ มอบหมายหน้าที่ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ ดร. สุทธิพร บุญมาก เป็น ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ถาวร จันทโชติ เป็น ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรไทย ศิริสาธิตกิจ เป็น ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์
4. รองศาสตราจารย์ ดร. สมัคร แก้วสุกแสง เป็น ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ศุกระกาญจน์ เป็น ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาสัย
6. อาจารย์วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์ เป็น ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐาน สงขลา
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ เป็น ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐาน พัทลุง
     สั่ง ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565