ม.ทักษิณ พิจารณาคัดเลือกนิสิตเข้ารับการคัดสรรรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ม.ทักษิณ พิจารณาคัดเลือกนิสิตเข้ารับการคัดสรรรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

11 พ.ค. 65 120
     ขอแสดงความยินดีกับ นายสุเมธ ร่มบ้านโหล๊ะ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนิสิตของมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อเข้ารับการพิจารณานิสิต นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์ พร้อมบุคลากรฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตสงขลามาร่วมให้กำลังใจ ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2565 สำหรับครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็นเจ้าภาพในระดับเขตภาคใต้
 
     สำหรับรางวัลพระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการรับสนองพระราชปรารภพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระราชดำริจะพระราชทานรางวัลให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี และสถานศึกษาที่จัดการศึกษาได้มาตรฐานตั้งแต่ปี 2506 เป็นต้นมา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 ปัจจุบันการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานนี้เป็นไปตามระเบียบกระศึกษาธิการว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ. 2562 ซึ่งกำหนดให้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับผิดชอบคัดเลือกนักศึกษา และนักศึกษาพิการ ในระดับอุดมศึกษา เข้ารับการพิจารณาเพื่อรับรางวัลดังกล่าว ซึ่งเป็นขวัญ กำลังใจ และสนับสนุน ส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม