ขอแสดงความยินกับ นิสิตสาขาวิชาการตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ขอแสดงความยินกับ นิสิตสาขาวิชาการตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

14 มิ.ย. 65 538
 
     เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นิสิตสาขาวิชาการตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ เงินรางวัล 10,000 บาท ในกิจกรรม “Navanurak Tiktok : เสน่ห์ของงาน Craft&Culture&Nature” สร้างสรรค์คอนเทนต์ บอกเล่าเรื่องราวศิลปะ วัฒนธรรมชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิต สถานที่ ฯลฯ เพื่อช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว นำทีมโดย นางสาวนันทนัช ประสมพงศ์ นางสาวกัลยภรณ์ เพ็งจำรัส นางสาวฐิติยา ส่งเสริม และนายเฉลิมพล ด้วงพล อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์จารุมาศ เสน่หา