ม.ทักษิณ จัดโครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการออกแบบการเรียนรู้แบบ Active Learning ในโรงเรียน ตชด.รุ่นที่1

ม.ทักษิณ จัดโครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการออกแบบการเรียนรู้แบบ Active Learning ในโรงเรียน ตชด.รุ่นที่1

19 มิ.ย. 65 220
     โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริและโรงเรียนขาดแคลนในพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการออกแบบการเรียนรู้แบบActive Learning ในโรงเรียน ตชด.รุ่นที่1 ซึ่งเป็นการจัดต่อเนื่องจากการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยวิทยากร ผศ.ดร.ชวนพิศ ชุมคง ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ และ อ.ดร.อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว ประธานโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริฯ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565 ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา โดยมีครูและผู้บริหารจากโรงเรียนเป้าหมายของโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริฯ เข้าร่วมกิจกรรม 
     สำหรับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เป็นรูปแบบการเรียนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนมากกว่าเนื้อหาวิชา ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ หรือสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเอง ผ่านสื่อหรือกิจกรรมการเรียนรู้ ที่มีครูผู้สอนเป็นผู้แนะนำ กระตุ้น หรืออำนวยความทำให้ผู้เรียนมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประเมินค่าจากสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมการเรียนรู้ ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีความหมายและนำไปใช้ในสถานการณ์อื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ