ขอแสดงความยินกับ นิสิตสาขาวิชาการตลาดและสาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ขอแสดงความยินกับ นิสิตสาขาวิชาการตลาดและสาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

20 มิ.ย. 65 584
 
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัล TSU Startup 2022 ระดับมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการ Startup Thailand League ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้แก่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นิสิตสาขาวิชาการตลาด ชื่อทีม Enjoy

1. นายนพปฏล ชาติธรรมวงศ์
2. นายนิติภูมิ ศรีวิโรจน์
3. นางสาวยุพารัตน์ อยู่ยืน
4. นางสาวปิย์วรา เตียวธาดากุล
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์จิราพร คงรอด

รางวัลชมเชย นิสิตสาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ ชื่อทีม Jigsaw

1. นางสาวกฤษณา บุญต่อ
2. นางสาวสโนชา แท่นแสง
3. นางสาวสิรินาฏ สุขอนันต์
4. นางสาวสุดาทิพย์ คลิ้งขลิบ
5. นายจิรวัชร สังบูรณ์
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.อภินันท์ เอื้ออังกูร