คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการแผนงานคณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการแผนงานคณะนิติศาสตร์

23 มิ.ย. 65 24
 
วันที่ 22-24 มิถุนายน 2565  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณโครงการจัดทำแผนปฏิบัติงานคณะนิติศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ นำเสนอ วิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) ณ โรงแรมแกรนด์ฟอจูน จังหวัดนครศรีธรรมราช