ม.ทักษิณ เข้าร่วมประชุมหารือกับคณะผู้บริหารในเครือ มศว. เพื่อยกระดับการเผยแพร่ข่าวสารด้านการศึกษา

ม.ทักษิณ เข้าร่วมประชุมหารือกับคณะผู้บริหารในเครือ มศว. เพื่อยกระดับการเผยแพร่ข่าวสารด้านการศึกษา

25 มิ.ย. 65 139
     วานนี้ (24มิ.ย.65) เวลา 13.00น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ ขุนพล รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และคุณวรณัน เอกหิรัณยราษฎร์ หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร ได้เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยในเครือ มศว. คือ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยบูรพามหาวิทยาลัยมหาสารคาม และพันธมิตรเครือข่ายประชาสัมพันธ์จากภูมิภาคอีก 4 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ ห้องประชุมชั้น18 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
     เพื่อประชุมหารือการสร้างความร่วมมือเครือข่ายการทํางานด้านสื่อสารองค์กรระดับมหาวิทยาลัย โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร (รศ. พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ) เป็นประธานที่ประชุม ซึ่งมี 3 ประเด็นที่ได้ข้อสรุปจากที่ประชุมหารือ คือ 1.การจัดอบรมบุคลากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสื่อสารองค์กร 2.การร่วมมือทางทักษะความรู้เพื่อแลกเปลี่ยนนิสิตระหว่างมหาวิทยาลัย 3.การสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่อยกระดับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางการศึกษาร่วมกัน ทั้งนี้ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในฐานะผู้จัดงานจะนำข้อมูลไปจัดทำบันทึกข้อตกลงด้านสื่อสารองค์กรกับมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมในครั้งนี้ต่อไป