คณะผู้บริหาร ม.ทักษิณ สานสัมพันธไมตรีกับกงสุลใหญ่มาเลเซีย ประจำจังหวัดสงขลา

คณะผู้บริหาร ม.ทักษิณ สานสัมพันธไมตรีกับกงสุลใหญ่มาเลเซีย ประจำจังหวัดสงขลา

29 มิ.ย. 65 153
 
     29 มิถุนายน 2565 งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี และคณะผู้บริหาร เข้าพบ Mr. Muhammad Ridzuan Abu Yazid กงสุลใหญ่ประเทศมาเลเซีย ประจำจังหวัดสงขลา เพื่อสานสัมพันธไมตรี พร้อมหารือแนวทางการดำเนินงานด้านการต่างประเทศร่วมกัน อย่างต่อเนื่องในอนาคต
     ซึ่งอธิการบดีและคณะผู้บริหารตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา สำหรับมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กำกับดูแลงานด้านการต่างประเทศ โดยมีอาจารย์ ดร.ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และทำหน้าที่รักษาการแทนหัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ สนับสนุนการดำเนินงานด้านการต่างประเทศ สำหรับการเข้าพบปะหารือในครั้งนี้จะนำมาซึ่งความร่วมมือและการประสานงานด้านการต่างประเทศเป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น