คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ทักษิณ เป็นเจ้าภาพร่วมจัดนิทรรศการศิลปะดิจิทัลออนไลน์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3  The Third International Virtual Digital Art Exhibition

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ทักษิณ เป็นเจ้าภาพร่วมจัดนิทรรศการศิลปะดิจิทัลออนไลน์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 The Third International Virtual Digital Art Exhibition

4 ก.ค. 65 154
     คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นเจ้าภาพร่วมการจัดงานนิทรรศการศิลปะดิจิทัลออนไลน์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 (The Third International Virtual Digital Art Exhibition) โดยร่วมมือกับสถาบันเครือข่าย ประกอบด้วย 1) คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 2) คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และ 3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 4) สมาคมศิลปะดิจิทัลแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEDAS) ผ่านระบบการประชุมทางไกล ZOOM Cloud Meetings กล่าวเปิดงานนิทรรศการศิลปะดิจิทัลออนไลน์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3  
     โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
     การจัดงานนิทรรศการศิลปะดิจิทัลออนไลน์ระดับนานาชาติ ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร กงกะนันท์ คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก จาก BLOCKCHAIN สู่ NFT & Metaverse" โดย และการปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “NFT branding and marketing โดย คุณสลันดา สิระสราญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สราญ เอ็น.โค จํากัด และศิลปิน Sorrywreror.co กิจกรรมเมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา