ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรวรรณ โภชนาธาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรวรรณ โภชนาธาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

7 ก.ค. 65 692
 
    คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรวรรณ โภชนาธาร ประธานสาขาศิลปะการแสดง ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรตัวอย่างด้านการเรียนการสอนระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2564 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่การสอน และประพฤติตนดีงามเป็นที่ประจักษ์อย่างต่อเนื่อง