คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัต้อนรับคณะสภาการพยาบาล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินสถาบันศึกษา วิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัต้อนรับคณะสภาการพยาบาล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินสถาบันศึกษา วิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์

7 ก.ค. 65 137
 
     วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ต้อนรับคณะสภาการพยาบาล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินสถาบันศึกษา วิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรพรรณ พีรวุฒิ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และทีมบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับคณะสภาการพยาบาล ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมเพื่อรับการประเมินสถาบันการศึกษา วิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมปาริฉัตร วันที่ 7 กรกฏาคม 2565 สำหรับการตรวจเยี่ยมจากสภาการพยาบาล ในครั้งนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน คือ รศ.ดร. จริยาวัตร คมพยัคฆ์ ผศ.ดร. รวมพร คงกำเนิด ผศ. ดร. บุหงา ตโนภาส