มหาวิทยาลัยทักษิณจัดงานเลี้ยงรับรองแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และบุคลากรตัวอย่าง

มหาวิทยาลัยทักษิณจัดงานเลี้ยงรับรองแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และบุคลากรตัวอย่าง

15 ก.ค. 65 147
     วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จัดงานเลี้ยงรับรองแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และบุคลากรตัวอย่าง ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวต้อนรับ และแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และบุคลากรตัวอย่าง หลังจากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้มอบของที่ระลึกแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ตามลําดับ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ อินทรศิริสวัสดิ์ ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ จันทลักขณา ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์กล่าวแสดงความรู้สึก และขอบคุณมหาวิทยาลัยทักษิณ และรองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวแสดงความยินดีแก่บุคลากรตัวอย่าง/มอบโล่ประกาศเกียรติคุณตามลําดับ ดังนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง บุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย์ บุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย อาจารย์ ดร.พลากร บุญใส บุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ อาจารย์บุญเรือง ขาวนวล บุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ นางอุทัยวรรณ จันทรโชติ บุคลากรตัวอย่างสายสนับสนุน
     พร้อมรับชมการแสดงจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ และการแสดงดนตรีจากวงดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ สำหรับการจัดงานเลี้ยงรับรองแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และบุคลากรตัวอย่าง จัดขึ้นเป็นประจำภายหลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในแต่ละปี สำหรับปีนี้ จัดขึ้น ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา