อธิการ ม.ทักษิณ ร่วมเปิดงาน

อธิการ ม.ทักษิณ ร่วมเปิดงาน "กำแพงเมือง-คูเมือง"เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดองค์ความรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดสงขลา

23 ก.ค. 65 41
     วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์ เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการกิจกรรม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดองค์ความรู้ประวัติศาสตร์กําแพงเมือง - คูเมือง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “กำแพงเมือง-คูเมืองสงขลา มาเล่าตะ” พร้อมกล่าวแสดงวิสัยทัศน์และนโยบายของมหาวิทยาลัยทักษิณ ต่อการสนับสนุน ขับเคลื่อน และสร้างความร่วมมือเครือข่ายการดำเนินงานกับหน่วยงานต่างๆ ของจังหวัดสงขลา โครงการกิจกรรม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดองค์ความรู้ประวัติศาสตร์กําแพงเมือง - คูเมือง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ บริเวณกําแพงเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2565
     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสําคัญของกําแพงเมือง - คูเมือง รณรงค์สร้าง จิตสํานึกให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงความสําคัญในการร่วมอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่บริเวณ กําแพงเมือง - คูเมือง ซึ่งเป็นโบราณสถานและแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สําคัญของชาติ ตลอดจน เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยความร่วมมือของกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐกรมธนารักษ์ เทศบาลนครสงขลา การท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ และภาคีคนรักเมืองสงขลา