ม.ทักษิณ Showcase นวัตกรรมเพื่อสังคมสูงวัย

ม.ทักษิณ Showcase นวัตกรรมเพื่อสังคมสูงวัย

27 ก.ค. 65 56
     วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี เปิดงาน TSU Social Innovation in Aging Society : นวัตกรรมเพื่อสังคมสูงวัย ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณทักษิณ ร่วมกับเครือข่ายนักวิจัยจัดแสดงนิทรรศการ ความก้าวหน้า และนวัตกรรมสำหรับสังคมผู้สูงวัย ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารทักษิณาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง (รูปแบบ Onsite) และถ่ายทอดสด (Live สด) ผ่านเพจสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
     กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การชี้แจงวัตถุประสงค์ เป้าหมายการขับเคลื่อน MOU การถ่ายทอดเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยผู้สูงอายุ และกล่าวเปิดโครงการ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม นโยบายการนำองค์ความรู้วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี |รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ การสนับสนุนและความพร้อมการนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัย และนวัตกรรมลงพื้นที่ | ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นโยบายผู้สูงอายุกับการพัฒนาจังหวัดพัทลุง | นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
     การเสวนา “ทิศทางการขับเคลื่อนผู้สูงอายุในจังหวัดพัทลุง” โดยมีผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย นายแพทย์ดุษฎี คงตระกูลทรัพย์ | นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง นายอำพร ณ นิโรจน์ | พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง นายจบ แก้วทิพย์ ประธานชมรมผู้สูงอายุจังหวัดพัทลุง นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้ดำเนินรายการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรยา สิทธิสาร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
    และร่วมรับชมนิทรรศการแสดงผลงาน TSU Social Innovation in Aging Society : นวัตกรรมเพื่อสังคมสูงวัย สำหรับนิทรรศการที่นำมาจัดแสดงในงานประกอบด้วย สูงวัยเมืองลุง สุขกาย สุขใจ ห่างไกลสมองเสื่อม โดย คณะพยาบาลศาสตร์ นวัตกรรมสำหรับผู้สูงวัยเพื่อสุขภาพดีแบบองค์รวม โดย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา นวัตกรรมอาหารเพื่อผู้สูงอายุ โดย คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ นิทรรศการนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ โดย นักวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ และนิทรรศการการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ โดย เทศบาลเมืองพัทลุง