งานวิเทศสัมพันธ์ ม.ทักษิณ ต้อนรับคณะผู้บริหารจากประเทศมาเลเซีย

งานวิเทศสัมพันธ์ ม.ทักษิณ ต้อนรับคณะผู้บริหารจากประเทศมาเลเซีย

2 ส.ค. 65 52
 
     อาจารย์ ดร.ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมด้วยบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ และผู้แทนส่วนงาน ร่วมต้อนรับและได้พบปะหารือ ผู้แทนจาก Tunku Abdul Rahman University of Management and Technology (TAR UC) ประเทศมาเลเซีย จํานวน 4 ท่าน ในโอกาสที่เดินทางเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อหารือและประสานการทํากิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันในอนาคต ระหว่างวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2565 โดยร่วมกันหารือทางวิชาการร่วมกัน ณ ห้องประชุม 18310 ชั้น 3 อาคาร 18 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม และช่วงบ่าย รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมต้อนรับคณะในการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม ที่สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ส่วนวันที่ 2 สิงหาคม 2565 จะเป็นการลงพื้นที่พบปะหารือกับหน่วยงานและคณะต่างๆ ในพื้นที่วิทยาเขตพัทลุงต่อไป