ม.ทักษิณ จัดกิจกรรมผู้บริหารพบสื่อมวลชนประจำปี 2565 (TSU Thanks Press Party 2022)

ม.ทักษิณ จัดกิจกรรมผู้บริหารพบสื่อมวลชนประจำปี 2565 (TSU Thanks Press Party 2022)

4 ส.ค. 65 48
     วันที่ 4 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานเปิดโครงการผู้บริหารพบสื่อมวลชน ประจำปี 2565 ( TSU THANKS PRESS PARTY 2022 ) ซึ่งฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขอบคุณสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา ที่ร่วมนำเสนอข่าวมหาวิทยาลัยทักษิณ ด้วยดีเสมอมา และเพื่อแนะนำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณชุดใหม่ต่อสื่อมวลชนได้รู้จัก พร้อมรับฟังทิศทางนโยบายการบริหารงานมหาวิทยาลัยตามหมุดหมายของผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ แถลงนโยบาย “ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม” ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีผู้บริหาร บุคลากร และสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา เข้าร่วม  
     ส่วนภาคบ่ายกิจกรรมสันทนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ทิศทางการสื่อสารในยุคดิจิทัล” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ ขุนพล รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และเดินชมแสงสุดท้ายของวัน บนสะพานเฉลิมพระเกียรติ “ม.ทักษิณชวนเดินวิ่งเพื่อ สุขภาพ” สำหรับกิจกรรมในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 กิจกรรมฐานความรู้ภูมิปัญญาผ้ามัดย้อม ขนมโบราณสาคู แวะชมเลน้อยคราฟ กระจูดวรรณี กระจูดแก้จน โดยมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมกับ ชุมชนชาวทะเลน้อย และกระจูดวรรณ สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสุทธิวงศ์ สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง