นิสิต ม.ทักษิณ คว้ารางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565

นิสิต ม.ทักษิณ คว้ารางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565

6 ส.ค. 65 36
     เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา พันธุ์ฤทธิ์ดำ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐาน พัทลุง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565 ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 THAILAND RESEARCH EXPO 2022 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนซันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร โดยในปีนี้ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณคว้ารางวัล ดังนี้ 
     1. รางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้รับรางวัลระดับรางวัลดีมากเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร จากผลงานเรื่อง “ชุดการทดลองเคมีย่อส่วนร่วมกับแอปพิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง สมดุลเคมี” โดย นายฐิติพงศ์ ปะดุกา , น.ส.ซารีฟา หมัดอะดำ , นายเสกข์ หาญดี , น.ส.นิสากร นครังค์ นิสิตหลักสูตรร่วมระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ โดย อ.ดร.จิราพร ช่อมณี นายศุภกร กตาธิการกุล เป็นที่ปรึกษาโครงการ
     2. รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) พร้อมเกียรติบัตร ผลงานเรื่อง “ ชุดเครื่องมืออัจฉริยะเพื่อทำนายการเสื่อมสภาพของสาระสำคัญสำหรับการศึกษาและการใช้งานเชิงพาณิชย์” โดย น.ส.นิสากร นครรังค์,นายเสกข์ หาญดี,นายฐิติพงศ์ ปะดุกา,น.ส.ซาฟารี หมัดอะดำ นิสิตหลักสูตรร่วมระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ โดย อ.ดร.จิราพร ช่อมณี นายศุภกร กตาธิการกุล เป็นที่ปรึกษาโครงการ
     3. รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) พร้อมเกียรติบัตร ผลงานเรื่อง ““ชุดการทดลองเคมีย่อส่วนร่วมกับแอปพิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง สมดุลเคมี” โดย นายฐิติพงศ์ ปะดุกา,น.ส.ซารีฟา หมัดอะดำ,นายเสกข์ หาญดี,น.ส.นิสากร นครังค์ นิสิตหลักสูตรร่วมระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ โดย อ.ดร.จิราพร ช่อมณี นายศุภกร กตาธิการกุล เป็นที่ปรึกษาโครงการ
     4. รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) พร้อมเกียรติบัตร ผลงานเรื่อง “ชุดตรวจผลิตภัณฑ์จากกัญชา” โดย น.ส.นิวาริน ภูเก้าล้วน,นายเตชณัฐ ศิลปภักดี นิสิตหลักสูตรร่วมระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ โดย ผศ.ดร.ณวงศ์ บุนนาค,ผศ.ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย์,นายอับดุลวาหาบ สาแล๊ะ เป็นที่ปรึกษาโครงการ
     5. รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) พร้อมเกียรติบัตร ผลงานเรื่อง “วัสดุกำบังรังสีเอกซ์จากคอมโพสิตน้ำยางธรรมชาติผสมกับแบเรียมซัลเฟต” โดย น.ส.ธัญวรรณ รอดพยุง,น.ส.นิศามล ทองแหม,น.ส.ศศิวิมล แก้วทองสอน นิสิตสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ โดย อ.ดร.สุทธิษา ก้อนเรือง เป็นที่ปรึกษาโครงการ
     6. รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) พร้อมเกียรติบัตร ผลงานเรื่อง “ผลงานการบูรต่อสมบัติของยางฟองน้ำจากธรรมชาติเพื่อใช้งานสำหรับผู้ป่วยติดเตียง” โดย นายวงศกร ถาวรจิตต์ นิสิตสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย ผศ.ดร.กฤษฎา พัชรสิทธิ์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ
     7. รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) พร้อมเกียรติบัตร ผลงานเรื่อง “ต้นแบบกระถางต้นไม้อัจฉริยะ รุ่น 4.0” โดย น.ส.ณัฐวดี ใสดำ,น.ส.ณัฐณิชา เพ็งเพ็ชร์ นิสิตหลักสูตรร่วมระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ โดย อ.ดร.อนุรักษ์ อุดมเวช เป็นที่ปรึกษาโครงการ
     8. รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) พร้อมเกียรติบัตร ผลงานเรื่อง “ชุดทดลองการศึกษาการแยกชนิดของสารแขวนลอย คอลลอยด์ ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์โดยใช้เซนเซอร์วัดความขุ่นด้วย IoT ผ่านสมาท์โฟน”โดย น.ส.นลพรรณ มณี, น.ส.ณัฐกมล มากทองน้อย นิสิตหลักสูตรร่วมระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ โดย อ.ดร.จิราพร ช่อมณี,นายศุภกร กตาธิการกุล เป็นที่ปรึกษาโครงการ
     9. รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) พร้อมเกียรติบัตร ผลงานเรื่อง “เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของน้ำมันอัตโนมัติในแหล่งน้ำธรรมชาติผ่านระบบ loT แสดงผลผ่านสมาร์ตโฟน แบบ Real Time” โดย น.ส.ณัฐนิชา คนหมั่น,น.ส.นิตติยา ญวนพลาการ,น.ส.นูรฟากีฟ อาบ๊ะ นิสิตหลักสูตรร่วมระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ โดย อ.ดร.จิราพร ช่อมณี,นายศุภกร กตาธิการกุล เป็นที่ปรึกษาโครงการ
     10. รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) พร้อมเกียรติบัตร ผลงานเรื่อง “เครื่องมือตรวจวัดและติดตามแอมโมเนียอัตโนมัติพร้อมระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับตู้ปลาสวยงานเชิงพาณิชย์” โดยนายธารากรณ์ ยอดนุสิทธิ์,น.ส.อัชนา หมันใจดี นิสิตหลักสูตรร่วมระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ โดย อ.ดร.จิราพร ช่อมณี,นายศุภกร กตาธิการกุล เป็นที่ปรึกษาโครงการ
     11. รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) พร้อมเกียรติบัตร ผลงานเรื่อง “การผลิตกระแสไฟฟ้าและบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนสารประกอบฟีนอลด้วยการใช้เทคโนโลยีเซลล์เลือ้เพลิงจุลินทรีย์ร่วมกับระบบบึงประดิษฐ์ที่มีเชื้อยีสต์ทนเอทานอลเป็นตัวเร่งปฎิกิริยาชีวภาพ” โดย น.ส.ปาณิศา มีชู นิสิตสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ โดย อ.ดร.พิมประภา ชัยจักร เป็นที่ปรึกษาโครงการ
     12. รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) พร้อมเกียรติบัตร ผลงานเรื่อง “ระบบตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบโซลาเซลล์” โดย นายนราวิชญ์ จันสุข,น.ส.สุจารี อริยพงศ์,น.ส.ลักษมี ติงหงะ นิสิตสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย อ.ดร.ธวัช ชูชิต เป็นที่ปรึกษาโครงการ
     13. รางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal)พร้อมเกียรติบัตร ผลงานเรื่อง “ รถตัดหญ้าพลังงานไฟฟ้า” โดย นายกนพล รอดบุญ,นายมฤศินทร์ ช่วยชูชาติ,นายรุสลาน ดิบเตบ,นายธีรภัทร สุดชู,นายณฐวรรษ มยะกุล,นายปารเมศ ลี้เลิศปัญญากุล นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย ผศ.ดร.เริงวุฒิ ชูเมือง เป็นที่ปรึกษาโครงการ
     14. รางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal) พร้อมเกียรติบัตร ผลงานเรื่อง “สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ปฎิกิริยาเคมีด้วยชุดทดลองตรวจวัดความเข้มข้นของ CO2 ผ่านแอปพิเคชัน Blynk” โดย น.ส.อัญชิสา ชาสุวรรณ, น.ส.รินรดา รอดบัวทอง นิสิตหลักสูตรร่วมระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ โดย ผศ.ดร.ณวงศ์ บุญนาค, ผศ.ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ
     15. รางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal) พร้อมเกียรติบัตร ผลงานเรื่อง “เครื่องแยกแสง COMPACT DISC แบบพกพา แสดงผลผ่านแอปพิเคชันบนสมาร์ทโฟน สำหรับการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง หลักการดูดกลืนแสงและการมองเห็น โดย น.ส.ศศิธร ทองกวม,น.ส.รัตนาภรณ์ ขาวทอง,น.ส.ชโลธร หยดย้อย นิสิตหลักสูตรร่วมระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ โดย ผศ.ดร.ณวงศ์ บุญนาค, ผศ.ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ
     16. รางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal) พร้อมเกียรติบัตร ผลงานเรื่อง “ การพัฒนาบอร์ดเกม AR เพื่อการศึกษา คุณเลือก เพื่อโลกได้” โดย น.ส.เกวลี ผลสด, น.ส.ศิณี ใจวิจิตร นิสิตหลักสูตรร่วมระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ โดย ผศ.ดร.นินนาท์ จันทร์สูรย์, อ.ดร.ธัญชนก พูนศิลป์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ
     17. รางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal) พร้อมเกียรติบัตร ผลงานเรื่อง “สื่อการเรียนการสอนเสมือนจริง เรื่อง ทัศนศาสตร์ : Program Virtual Physics Laboratory V. 8.0” โดยน.ส.กานต์ธิดา ดำนิล,นายสิริวิทย์ จันทร์ดำ นิสิตหลักสูตรร่วมระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ โดย ผศ.มารีนา มะหนิ,ผศ.ดร.สุวิทย์ คงภักดี, ผศ.ประชิต คงรัตน์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ