สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.จตุพร แก้วอ่อน นักวิจัยสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.จตุพร แก้วอ่อน นักวิจัยสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

8 ส.ค. 65 666
 
     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.จตุพร แก้วอ่อน นักวิจัยสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยทักษิณดำเนินการคัดเลือกบุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัย และสร้างคุณประโยชน์ฃทางวิชาการให้กับมหาวิทยาลัยและเกิดประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนเป็นผู้มีจริยธรรม มีคุณสมบัติเหมาะสมและได้รับการยอมรับในวงวิชาการ สมควรเป็นแบบอย่างแก่นักวิจัยอื่น แล้วนั้น บัดนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นที่แล้วเสร็จ จึงประกาศให้ รองศาสตราจารย์ ดร.จตุพร แก้วอ่อน สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2564