ม.ทักษิณ ร่วมมือเครือข่ายจัดสัมมนาวิชาการด้านชาติพันธุ์และจีโนมมนุษย์ในภาคใต้ของประเทศไทย

ม.ทักษิณ ร่วมมือเครือข่ายจัดสัมมนาวิชาการด้านชาติพันธุ์และจีโนมมนุษย์ในภาคใต้ของประเทศไทย

10 ส.ค. 65 426
     เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมบ้านซูซูกิ อาคารพาไลพัฒนา สถาบันทักษิณคดีศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงฆลานครินทร์ และสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดสัมมนาวิชาการด้านชาติพันธุ์และจีโนมมนุษย์ในภาคใต้ของประเทศไทย โดยรศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ และ ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวเปิดงาน สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะวิทยากรจากหลากหลายสถาบันร่วมให้ข้อมูล ประกอบด้วย 
     ศ.ดร.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ของความหลากหลายทางพันธุกรรม กลุ่มชาติพันธุ์และสุขภาพ
อาจารย์ธีระ จันทิปะ และ อาจารย์บุญเลิศ จันทระ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณประวัติศาสตร์ประชากรในภาคใต้ของประเทศไทย รศ.ดร.วิภู กุตะนันท์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.จตุพล คําปวนสาย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายเกี่ยวกับโครงสร้างพันธุศาสตร์ประชากรในประเทศไทย ศ.ดร.นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา รองผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้ข้อมูลในเรื่อง ศักยภาพและความพร้อมด้านจีโนมิกส์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดร.ศิษฎศ ทองสิมา ผู้อํานวยการธนาคารทรัพยากรชีวภาพห่งชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ข้อมูลพันธุกรรมประชากรไทย และการอภิปราย เรื่อง การวิจัยแบบบูรณาการด้านโครงสร้างประชากรของประเทศไทย และผลกระทบเชิงสุขภาพ โดย ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รก.รองผู้อํานวยการ สวทช. นพ.สุรัคเมธ มหาศิริมงคล กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข รศ.ดร.วิภู กุตะนันท์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.ดร.นิสากร กล้าณรงค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ศ.ดร.นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำหรับการจัดการสัมมนาในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยสงฆลานครินทร์ และสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)