ม.ทักษิณ สืบสานสร้างสรรค์จิตรกรรมวิถีวัฒนธรรมตำบลบ่อยาง-ตำบลเกาะยอ จังหวัดสงขลา ผ่านการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติกับศิลปินแห่งชาติ

ม.ทักษิณ สืบสานสร้างสรรค์จิตรกรรมวิถีวัฒนธรรมตำบลบ่อยาง-ตำบลเกาะยอ จังหวัดสงขลา ผ่านการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติกับศิลปินแห่งชาติ

12 ส.ค. 65 365
มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการจิตรกรรมวิถีวัฒนธรรมตำบลบ่อยาง – ตำบลเกาะยอ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 10 – 12 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมแสงสุริยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และหอศิลป์สงขลา อาร์ต เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานเปิดโครงการจิตรกรรมวิถีวัฒนธรรมตำบลบ่อยาง - ตำบลเกาะยอ จังหวัด สงขลา พร้อมรับมอบภาพวาดและของที่ระลึก จากศิลปินแห่งชาติ และสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรม


 อาจารย์ดร.จิรโรจน์ ศรียะพันธุ์ ประธานโครงการจิตรกรรมวิถีวัฒนธรรมตำบลบ่อยาง – ตำบลเกาะยอ จังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจรรมในครั้งนี้ว่า เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน รวมทั้งครูผู้สอบทางด้านศิลปศึกษาได้ร่วมเรียนรู้ และฝึกประสบการณ์ด้านศิลปะกับศิลปินแห่งชาติ โดยเฉพาะได้รับเกียรติจากวิทยากรโครงการจิตรกรรมวิถีวัฒนธรรมตำบลบ่อยาง – ตำบลเกาะยอ จังหวัดสงขลา ได้แก่ ดร. กมล ทัศนาชลี (ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์) ศาสตราจารย์ เดชา วราชุม (ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์) อาจารย์ ศราวุธ ดวงจำปา (ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์) อาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ (ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์) ให้ความร่วมมือ แนะนำ และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 -12 สิงหาคม 2565 มีการแบ่งกิจกรรมเป็นฐานย่อยๆ ในแต่ละวัน ประกอบด้วย

- กิจกรรมในวันที่ 10 -11 สิงหาคม 2565 กิจกรรมการฝึกปฏิบัติงานตามกลุ่มกิจกรรม กลุ่มทัศนศิลป์ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ โดยมุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาเทคนิคการสร้างลวดลายการใช้วัสดุธรรมชาติจากลวดลายดั้งเดิมของเกาะยอ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่หลากหลายและผลิตภัณฑ์ประยุกต์ใช้เป็นศิลปหัตถกรรม โดยมีศิลปินแห่งชาติให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมแสงสุริยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ


- กิจกรรมวันที่ 12 สิงหาคม 2565 กิจกรรมการอบรมครูศิลปะ โดยการบรรยายและปฏิบัติงานตามกลุ่มกิจกรรม กลุ่มทัศนศิลป์ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ พัฒนาเทคนิคการสร้างลวดลายการใช้วัสดุธรรมชาติจากลวดลายดั้งเดิมของเกาะยอ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่หลากหลายและผลิตภัณฑ์ประยุกต์ใช้เป็นศิลปหัตถกรรม ณ หอศิลป์สงขลา อาร์ต เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีศิลปินแห่งชาติให้เกียรติเป็นวิทยากร